Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

sasorizanoko
(...) Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Żulczyk
sasorizanoko
0921 2f6f
Reposted frommartynkowa martynkowa viaister ister
sasorizanoko
0841 1a8c 500
Pogoda na dzisiaj:
Reposted fromdobry dobry viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
sasorizanoko
Reposted fromFlau Flau viabadblood badblood
sasorizanoko
A może chodzi o samą naturę przyjaźni i intymnego związku. Tworząc z kimś związek, masz świadomość, że to może się skończyć. Możecie się od siebie oddalić, spotkać kogoś innego albo po prostu się odkochać. Jednak przyjaźń nie jest grą o wszystko albo nic i dlatego zakładasz, że będzie trwała wiecznie, zwłaszcza jeśli to stara przyjaźń. Traktujesz jej trwałość jako coś oczywistego i może właśnie to stanowi o jej wartości.
— Emily Giffin
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamyslodsiewnia myslodsiewnia
sasorizanoko
3948 28d6
Reposted fromSeekDante SeekDante viaberrydragon berrydragon
sasorizanoko
1563 51a6 500
Reposted fromu-dit u-dit viaMissDeWorde MissDeWorde
sasorizanoko
Reposted fromFlau Flau viaoutkapa outkapa
sasorizanoko
3401 455e 500
Reposted fromkyte kyte viaeternaljourney eternaljourney
9501 36b2 500
The Black Sea at night - Ivan Aivazovsky, 1879
sasorizanoko
1340 aa84 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaMissDeWorde MissDeWorde
sasorizanoko
Reposted frompsychob psychob viajchigo jchigo
sasorizanoko
3844 8a2e
Reposted fromtfu tfu viatractable tractable
sasorizanoko
Reposted fromcarfreitag carfreitag viajchigo jchigo
sasorizanoko
sasorizanoko
2852 b8bd

This is really powerful.

Oh my god, this is such a perfect way to make a statement.

Reblogging this again because it’s so fucking good

this is fucking amazing

i’ll never not reblog

It is the civic duty of a female to reblog this, regardless of blog style.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl