Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2018

sasorizanoko
Serce jej popękało nocą na autostradzie. Kiedyś śmiała się częściej, dziś uśmiecha się rzadziej...
— Koniec Świata - "Serce w Paryżu"
Reposted frompsychodelik psychodelik viakrolfasolek krolfasolek
sasorizanoko
2720 bd38
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaasparagus asparagus
sasorizanoko
Nie jestem głupią romantyczką. Nie chcę niebios ani spadających gwiazd. Nie chcę kamieni szlachetnych ani złota. Już mam te rzeczy. Chcę ... pewnej ręki. Dobrej duszy. Chcę zasnąć i obudzić się wiedząc, że moje serce jest bezpieczne. Chcę kochać i być kochana.
— Shana Abe
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamesoute mesoute
sasorizanoko
Reposted fromtishka tishka viaRAGEcrow RAGEcrow
sasorizanoko
Reposted frommammut mammut viaDagarhen Dagarhen
9560 b70d 500
sasorizanoko
1806 fbd5
Reposted fromGIFer GIFer viasofias sofias
sasorizanoko
0231 148b 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaMilcatopy Milcatopy
sasorizanoko
4169 066c
sasorizanoko
0804 e912 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaDagarhen Dagarhen
sasorizanoko
2628 4d29
Reposted fromEtnigos Etnigos viaRani Rani
sasorizanoko
9598 60cb
Reposted fromkjuik kjuik viaRani Rani
sasorizanoko
Reposted frombarock barock viaczarny czarny
sasorizanoko
2944 1d76
Reposted fromgreensky greensky viapicakus picakus
sasorizanoko
1004 186f 500
Reposted fromSardion Sardion viapicakus picakus
sasorizanoko
1331 7058 500
Reposted frompunisher punisher viapicakus picakus
sasorizanoko
1640 2400 500
Goodbye, Mufasa
Reposted fromkopytq kopytq viaankin ankin
sasorizanoko
7168 c7c9
Reposted fromfungi fungi viaSchweinekloeten Schweinekloeten
sasorizanoko
sasorizanoko
3219 1154 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl